Organisatie

    Organisatie

     
 

Het BOA-Platform is dé plaats waar professionalisering vorm en inhoud krijgt!

In het BOA-Platform hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie, VNG, Nationale Politie, Politieacademie, het Openbaar Ministerie,  milieu- en natuurorganisaties, onderwijs- en opleidingsorganisaties, ExTH, vakbonden (ACP en NPB) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hun inbreng op thema’s als uitrusting, informatiedekking, opleiding/vorming en onderlinge samenwerking. Het is een centraal punt waar ontwikkelingen en knelpunten worden benoemd en oplossingen verkend; uiteindelijk leidend tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Het Platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; het wil op landelijk strategisch niveau zorgen voor betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA. 

     

Mede-organisatoren

   
     

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt. Datzelfde geldt voor samenwerking. Samenwerking vinden wij essentieel voor een veilig en leefbaar Nederland. Ons motto is dan ook: veiligheid maken we samen.

     
 

De Politieacademie is het onderwijs- en onderzoeksinstituut voor de politie. Het onderwijs en onderzoek zijn altijd aangesloten op de beroepspraktijk. Daarvoor blijft de Politieacademie toekomstgericht en innovatief. Het instituut heeft ook een kwalificerende functie met haar onafhankelijke examinering.   

     

 

De Dag van de BOA is de tweejaarlijkse dag waar alle BOA's inspiratie halen uit de laatste ontwikkelingen in BOA land en kunnen netwerken met vakgenoten vanuit het hele land! 

     
  VIND Handhaving is de onmisbare online bron voor handhavers en hun teamleiders. In de kennisbank vindt u handige informatie en praktische tools op één plek. 
  • Praktische tools: checklists, modelbrieven, stappenplannen en beslisbomen
  • Ruim 40 werkprocessen van verschillende veelgebruikte feitcodes
  • Veel informatie over de bevoegdheden van BOA’s en toezichthouders
  • Alle feitcodes zijn opgenomen en omschreven. Bovendien zijn ze gekoppeld aan de bijbehorende wet- en regelgeving.
     

Mediapartner

   
     

 

De vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (PDM) is in 1919 opgericht, in eerste instantie als “Bond voor Politieambtenaren ter Bescherming van Dieren”  In de jaren zeventig is zij uitgebreid met het milieu. In 1982 werd de naam gewijzigd in “Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming” (PDM). De vereniging is nauw betrokken bij de totstandkoming van het BOA-Platform. 
De vereniging stelt zich ten doel de bescherming van dieren en het milieu tegen elke gedraging die in strijd is met een verantwoorde dieren en milieu bescherming. De vereniging richt zich op opsporingsambtenaren en handhavers, maar ook toezichthouders evenals beleidsfunctionarissen op het gebied van dierenbescherming, natuurbehoud en milieubeheer mogen zich thuis voelen bij vereniging. De vereniging brengt zes maal per jaar een vakblad uit. 

     
 

Gemeente.nu verbindt gemeenteambtenaren door middel van weblogs, columns en forums en brengt de gemeenteambtenaren ertoe om kennis te delen met collega-ambtenaren.

Gemeente.nu richt zich op de complete gemeente DMU, zowel beslissers, beïnvloeders als gebruikers. Met nieuws, voorbeeldprojecten en actuele thema’s  op beleidsterreinen zoals dienstverlening, bestuurszaken, sociale zaken, welzijn en ruimte & milieu ondersteunt gemeente.nu de gemeenteambtenaren bij het werkproces.