BOA-Platform

Samenwerking in handhaving

 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) worden steeds belangrijker.
Proactief vullen zij de gaten die vallen door het terugtrekken van de politie, nationale overheid en van maatschappelijke partijen als woningcorporaties en het welzijnswerk.

 
 

BOA’s lopen in de samen­werking met elkaar, politie, gemeente en andere ketenpartners nogal eens tegen onduidelijkheden aan. Om alle partners, die betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers, te verenigen, is het Platform opgericht. Dat is in het belang van een eigenstandige positie in het veiligheidsdomein en de ontwikkeling van het vakmanschap.

 
 

Het BOA-Platform is dé plaats waar professionalisering vorm en inhoud krijgt!

 

In het BOA-Platform hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie, VNG, Nationale Politie, Politieacademie, het Openbaar Ministerie,  milieu- en natuurorganisaties, onderwijs- en opleidingsorganisaties, ExTH, vakbonden (ACP en NPB) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hun inbreng op thema’s als uitrusting, informatiedeling, opleiding/vorming en onderlinge samenwerking. Het is een centraal punt waar ontwikkelingen en knelpunten worden benoemd en oplossingen verkend; uiteindelijk leidend tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Het Platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; het wil op landelijk strategisch niveau zorgen voor betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA.

 

Gedreven kartrekkers

 

Met ex-minister Pieter Winsemius als voor­zitter en voormalig korpschef Peter Vogelzang als plaatsvervangend voorzitter heeft het BOA-Platform twee stevige en gedreven kar­trekkers aan zich weten te binden. Ook Lieke Sievers, voorzitter van Vereniging Politie Dieren en Mileubescherming en burgemeester van Edam-Volendam, is nog actief betrokken. Onder hun leiding gaan de betrokken partijen via het platform aan de slag met een gezamenlijke beleidsvisie op samenwerking tussen BOA’s, politie en gemeenten en versterking van de positie van de BOA.

 
   
Pieter Winsemius   Peter Vogelzang   Lieke Sievers
 
 

BOA Event 2017 

 

Op 29, 30 november en 1 december 2017 organiseerde het BOA-Platform het BOA Event. Zo’n 750 professionals van betrokken instanties deelden hun kennis, ervaringen en ideeën op het gebied van:

  • Opleidingen en innovatie
  • Samenwerking en informatie-uitwisseling
  • Uitrusting en bewapening
  • Slim handhaven en innovatie